وبلاگ گروه آموزشی روان شناسی فارس-جهرم

گروه علوم اجتماعی/روان شناسی/اقتصادشهرستان جهرم

سوالات امتحان درس: روان شناسی

باسمه تعالی

سوالات امتحان درس: روان شناسی

رشته ی : ادبیات و علوم انسانی

             علوم و معارف اسلامی

ساعت شروع:

مدت امتحان: 70 دقیقه

سال سوم آموزش متوسطه

 تاریخ امتحان:   

       دانش آموزان و داوطلبان آزاد  در نیم سال دوم  سال تحصیلی 90 - 1389

 حوزه ی امتحانی:

 

ردیف

                                                                     سوالات

نمره

   1 

در عبارات زیر موارد صحیح و غلط را مشخص کنید :   (حیطه دانش و درک و فهم) ۱نمره

الف)روان شناسی علمی ، شاخه ای از علوم انسانی است که از قواعد و ضوابط این علم استفاده می کند (      )

ب)از نظر ژان پیاژه ، فرایند هوش به انسان کمک می کند که خود را با محیط و تقاضا ها هماهنگ سازد (      )

ج)صفات ثانویه ی جنسی ، مستقیماً در تولید مثل و باروری دخالت دارند (      )

د)درمان های مبتنی بر بینش ، در واقع نوعی صحبت درمانی هستند (       )

   1

  2

جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید. (حیطه دانش)۲نمره

الف)یکی از خصوصیات مهم رشد شناختی در دوره ی کودکی اول .................. است.

ب)دوره ی کودکی دوم ، دوره ی کار و .................. است.

ج)منبع مهم نوجوان در تعریف «خود» ................... می باشد.

د)روان شناسان سلامت در پی کاهش عوامل ..................... هستند.

  2

  3

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.  ۲نمره

الف)سه ویژگی که روش تحقیق علمی باید داشته باشد ، بنویسید. (دانش)

ب)طبق رویکرد روان کاوی افکار و احساسات نا خودآگاه ، چگونه و به چه شکلی بروز می کند؟ (دانش)

ج)معیارهای اختلال روانی و رفتارهای ناسازگار در فرد دو مورد بنویسید. (تجزیه و تحلیل)

  2

  4

هر یک از موارد سمت چپ با کدامیک از موارد سمت راست در جدول ، هماهنگی یا تناسب دارد؟ (کاربرد)۱نمره

 

1)گفتار

الف)لب خوانی

2)شنیدن

ب)خطای شکلی

3)نوشتن

ج)استفاده از نمودارهای گرافیکی

4)خواندن

د)حافظه

 

ه)آوا شناسی

   1

  5

در عملکرد انواع حافظه از نظر تولوینگ ، هر کدام از موارد زیر مربوط به کدام نوع حافظه می باشد؟ (دانش)۱نمره

الف)یادگیری مهارت های حرکتی (           )                     ب)به خاطر سپردن خاطرات و حوادث مهم (           )

ج)به یاد داشتن  اطلاعات عمومی (            )                    د)شناسایی افرادی که قبلاً دیده اید (            )

   1

  6

؟

؟

نمودار روبرو را تکمیل کنید.  (ترکیب کردن)۲۵/۱نمره

؟

                                                                               ؟                                              ؟

                                     مداخله                                      جابجایی                                  زوال

   25/1

 

« ادامه سوالات در صفحه دوم »

 

 

باسمه تعالی

سوالات امتحان درس: روان شناسی

رشته ی : ادبیات و علوم انسانی

             علوم و معارف اسلامی

ساعت شروع:

مدت امتحان: 70 دقیقه

سال سوم آموزش متوسطه

 تاریخ امتحان:   

       دانش آموزان و داوطلبان آزاد  در نیم سال دوم  سال تحصیلی 90 - 1389

 حوزه ی امتحانی:

 

ردیف

سوالات

نمره

  7

نقش مهم لوب گیجگاهی و لوب پس سری قشر خاکستری مغز را در ادراک بنویسید. (دانش)۱نمره

   1

  8

توجه ارادی و توجه غیر ارادی را با ذکر مثالی مقایسه کنید. (تجزیه و تحلیل همراه با خلاقیت)۵/۱

 5/1

  9

«تشابه تکالیف»  و  «دشواری تکالیف» چه اثری در توجه پراکنده بر جای می گذارد؟ (تجزیه و تحلیل)۵/۱

  5/1

  10

«مفهوم خوانی»  با «کلمه خوانی» چه تفاوتی دارد؟ (درک و فهم)۱نمره

   1

  11

اهداف روان شناسان سلامت را بنویسید. (دو مورد) (دانش)۱نمره

    1

  12

چرا تعریف «فشار روانی» از تعریف فشار در فیزیک دشوارتر است؟ این مفهوم را در روان شناسی چگونه

تعریف می کنند؟ (تجزیه و تحلیل - دانش)۵/۱نمره

  5/1

  13

«ناکامی» چه هنگام برای فرد اتفاق می افتد؟ و معمولی ترین واکنش و مناسب ترین واکنش ها در برابر آن چه

می باشد؟ (درک و فهم قضاوت و ارزیابی)۵/۱نمره

   5/1

  14

«تعارض گرایش گرایش» و« تعارض اجتناب اجتناب» را با آوردن مثال مقایسه کنید. (تجزیه و تحلیل)۵/۱نمره

   5/1

  15

اختلال اضطرابی هراس اجتماعی چه علائمی دارد؟ (پنج مورد ذکر شود.) (دانش)۲۵/۱نمره

25/ 1

 

                                                                              « موفق باشید»                                      جمع نمره

  20

 

طراح سوال : کرامت اله خوش قدم لیسانس دبیری علوم اجتماعی  

باسمه تعالی

راهنمای تصحیح سوالات امتحان درس: روان شناسی

رشته ی : ادبیات و علوم انسانی  و   علوم و معارف اسلامی

سال سوم آموزش متوسطه

 تاریخ امتحان:   

       دانش آموزان و داوطلبان آزاد  در نیم سال دوم  سال تحصیلی 90 - 1389

 حوزه ی امتحانی:

 

ردیف

                                                                     راهنمای تصحیح

نمره

   1 

الف) غ                 ب) ص                               ج) غ                    د) ص                       هر مورد 25/ نمره

   1

  2

الف) خود مرکزی         ب) تولید      ج)همسالان             د)ریسک رفتاری                هر مورد 5/ نمره

  2

  3

الف)کنترل تکرار پذیری تعریف عملیاتی  75/ نمره    

ب)به صورت رویاها و رفتارهای برانگیخته و لغزش های کلامی      75/ نمره

 ج)نابهنجار بودن و عذاب آور بودن            5/ نمره

  2

  4

مورد 1 با ب                                               مورد 2 با الف                                            هر مورد 25/  نمره

مورد 3 با ج                                               مورد 4 با هـ

   1

  5

الف)حافظه رویه ای     ب)حافظه حوادث خاص  

ج)حافظه  معنایی    د)حافظه آماده سازی ادراکی                                                      هر مورد 25/ نمره

   1

  6

پاسخ های خواسته شده به جای علامت سوال ها از راست به چپ عبارتند از :

حافظه بلند مدت   تمرین و تکرار حافظه کوتاه مدت توجه حافظه حسی       هر مورد 25/ نمره

 25/1

  7

لوب گیجگاهی در ادراک شنوایی و لوب پس سری در ادراک بینایی نقش اساسی دارند.

   1

  8

توضیح و مثال توجه ارادی 75/ نمره  - توضیح و مثال توجه غیر ارادی 75/ نمره

5/1

  9

تأثیر تشابه تکالیف 75/ نمره  - تأثیر دشواری تکالیف 75/ نمره

 5/1

  10

در مفهوم خوانی علاوه بر شناسایی کلمه ها و جملات ، مفهوم و معانی آن ها نیز در نظر گرفته می شود.

   1

  11

یافتن راههایی برای گسترش سلامت روانی در جهان و ارائه الگوهای رفتاری مناسب به مردم و کاهش ریسک رفتاری                 دو مورد ذکر شود کافیست و هر مورد 5/ نمره

   1

  12

زیرا انسان ها در موقعیت های متفاوتی قرار می گیرند که می توانند تصمیم بگیرند.   5/ نمره

فشار روانی، پاسخ شخص به عوامل فشارآور و تهدید کننده ایست که توان کنارآمدن را محدود کند 1 نمره

 5/1

  13

تعریف ناکامی 25/ نمره   پنج واکنش هر مورد 25/ نمره

 5/1

  14

توضیح تعارض گرایش گرایش و ذکر مثال 75/   *   توضیح تعارض اجتناب اجتناب  و ذکر مثال 75/

 5/1

  15

ترس از مسخره شدن ترس از مهمانی رفتن دوری از اجتماعات بی کفایتی احساس شرمندگی و.....

 ذکر پنج مورد و هر مورد 25/ نمره

25/1

 

                                                            به امید پیروزی و موفقیت                                  

  20

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 23:22  توسط فرحناز قناعت پیشه   |